contentdetail2

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการ www.yourbaobao.com ตามที่ได้ระบุไว้ดังนี้

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ทางลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น กรณีความเสียหายของสินค้าเกิดมาจากร้านค้าจีน เช่น สินค้าไม่ครบจำนวน ผิดสี ผิดแบบ การจัดส่งล่าช้า สินค้าไม่ได้จัดส่งจากร้านค้า สินค้าที่ได้รับไม่เหมือนที่แสดงที่หน้าเว็บไซด์ เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯเป็นเพียงตัวกลางในการช่วยสั่งซื้อสินค้า และขนส่งสินค้าจากจีนให้กับลูกค้า โดยทางบริษัทฯยินดีที่จะช่วยติดตาม ประสานงานกับร้านค้าให้อย่างเต็มที่กรณีที่เกิดปัญหาดังกล่าว

2. รูปภาพ หรือข้อมูลของสินค้าที่แสดงบน www.yourbaobao.com  เป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงมาจากฐานข้อมูลจากร้านค้าจีนโดยตรง ดังนั้นหากมีความผิดพลาดของข้อมูลจะเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากทางร้านค้าจีน เช่น กรณีสินค้ามาไม่ตรงตามที่แสดงไว้

3. กรณีลูกค้าชำระค่าสินค้าในการสั่งซื้อแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้

เงื่อนไขการคิดค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น:
4. ลูกค้ายอมรับหลักเกณฑ์ในการคิดค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย ว่าจะใช้นน้ำหนักที่มากกว่าในการคิดค่าขนส่ง ที่ได้จากการการเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักจริงที่ชั่งได้กับน้ำหนักเชิงปริมาตร และตกลงที่จะชำระค่าขนส่งตามหลักเกณฑ์นี้

5. การส่งสินค้าจากโกดังไทยถึงมือลูกค้าทางบริษัทฯจะดำเนินการส่งต่อให้กับผู้บริการขนส่งเอกชนตามที่ลูกค้าเลือกเป็นผู้ดำเนินการ โดยจะคิดค่าขนส่งตามอัตราจริงตามแต่ผู้บริการขนส่งเอกชนกำหนด บวกค่าบริการดำเนินการในการส่งสินค้าต่อไปยังผู้บริการขนส่งเอกชน โดยลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าดำเนินการพัสดุตามอัตราที่ทางบริษัทฯกำหนด

6. กรณีมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากร้านค้าจีนมาโกดังจีน เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าขนส่งระหว่างเมือง ค่าใช้จ่ายที่ทางผู้ขนส่งขนส่งในจีนเรียกเก็บ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทางผู้ขนส่งได้จ่ายไปเพื่อให้ได้รับสินค้าของลูกค้าจากทางร้านค้า ทางลูกค้าตกลงชำระค่าใช้จ่ายนั้นให้แก่ผู้ขนส่งตามอัตราที่ทางผู้ขนส่งได้จ่ายไป

7. กรณีเกิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้าและการขนส่ง ซึ่งบรรจุโดยผู้ส่งสินค้าต้นทาง ทำให้ทางผู้ขนส่งต้องทำการบรรจุใหม่ หรือเสริมให้แข็งแรง  ทางลูกค้าตกลงชำระค่าใช้จ่ายนั้นตามอัตราที่ผู้ขนส่งกำหนด ทั้งนี้กรณีที่มีการบรรจุใหม่หรือเสริมให้แข็งแรงแล้ว ความรับผิดชอบของผู้ขนส่งจะยังอยู่ในเงื่อนไขกรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหายตามปกติ

8. ผู้รับสินค้าจะต้องชำระเงินค่าขนส่ง และไม่มียอดค้างชำระค่าขนส่ง หรือค่าบริการอื่นๆ ก่อนรับสินค้า

9. เมื่อผู้ขนส่งได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ ลูกค้าจะต้องมารับสินค้า หรือนัดรับสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากเกินกำหนดผู้รับยินยอมเสียค่าฝากสินค้าในราคา 30 บาท/วัน/ชิ้น

10. กรณีไม่มีผู้มารับสินค้าเกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ผู้ขนส่งได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ ลูกค้ายินยอมให้ผู้ขนส่งนำสินค้าขายทอดตลาดและนำเงินที่ได้หักชำระค่าบริการรับฝากสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับการจัดการสินค้านั้น

11. ราคาค่าขนส่งที่แจ้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับรายการส่งเสริมการขาย และประกาศที่บริษัทฯกำหนด

เงื่อนไขในการจัดส่ง:
12. ระยะเวลาการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยเฉลี่ย อาจเร็วหรือช้ากว่าที่แจ้ง ซึ่งทางผู้ขนส่งไม่มีการรับประกันถึงความเสียหายต่อความล่าช้าของสินค้า

13. สินค้าที่ถึงไทยแล้วจะเข้าสู่กระบวนการจัดส่งภายในประเทศ ก็ต่อเมื่อทางผู้ขนส่งได้รับหลักฐานการชำระเงินค่าจัดส่ง ค่าสินค้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในรอบนั้นๆเรียบร้อยแล้ว โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน

14. ผู้ขนส่งมีสิทธิที่จะยึดหน่วงสินค้าที่ขนส่งไว้จนกว่าจะได้รับชำระค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนครบถ้วน

15. ผู้ขนส่งไม่รับขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมายทุกชนิด หากสินค้าส่งเข้ามาแล้วถูกอายัด ทางผู้ขนส่งจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หรือหากมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางลูกค้าจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา แต่เพียงฝ่ายเดียว

16. ในบางกรณีผู้ขนส่งอาจจำเป็นต้องใช้สิทธิในการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของผู้ส่งไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจากผู้ส่งได้ทำการส่ง โดยลูกค้ายินยอมด้วยในการดังกล่าว

17. ผู้ขนส่งสงวนสิทธิในการปฏิเสธการขนส่งหากพบว่า ของที่จะขนส่งนั้นอาจเป็นสาเหตุให้ของอื่น หรืออุปกรณ์ใด ๆ เกิดความเสียหาย หรือเป็นอันตรายต่อบุคคล หรือทรัพย์ของผู้อื่น หรืออาจเป็นอันตรายแก่ผู้ขนส่ง หรือทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ง หรือเป็นของต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขนส่งโดยประการอื่น

เงื่อนไขกรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหาย:
18. หากมีสินค้าเสียหายหรือสูญหายจากการจัดส่งสินค้าที่เกิดขึ้นจากความผิดของทางผู้ขนส่ง ผู้ขนส่งจะรับผิดชอบความเสียหายตามราคาซื้อจริงของสินค้า แต่ทั้งหมดต้องไม่เกินกว่าค่าขนส่ง ของสินค้าที่เสียหายหรือสูญหายชิ้นนั้นๆ เช่น มูลค่าสินค้าที่เสียหายหรือสูญหายเป็นจำนวนเงิน 1000 บาท แต่ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทยของสินค้าชิ้นนั้น เป็นจำนวนเงิน 500 บาท ทางผู้ขนส่งจะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินทั้งหมดไม่เกิน 500 บาท แต่หากมูลค่าสินค้าของที่สูญหายไม่ถึง 500 บาท ทางผู้ขนส่งก็จะรับผิดชอบตามตามราคาซื้อจริงของสินค้า

19. การแจ้งความเสียหาย หรือสูญหาย จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ขนส่ง โดยแจ้งให้กับทางผู้ขนส่งทราบภายในวันที่ได้รับสินค้า (Email: yourbaobao@yourbaobao.com , Line ID: @yourbaobao) พร้อมส่งภาพถ่ายหีบห่อของสินค้ากรณีอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ หรือภาพถ่ายของสินค้ากรณีเสียหาย และแจ้งเลขที่เอกสารการจัดส่ง หรือเอกสารการสั่งซื้อ แก่ผู้ขนส่ง

20. ผู้ขนส่งจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. พบว่า สินค้าเป็นของต้องห้าม ผิดกฎหมาย หรือผิดข้อบังคับของกรมศุลกากร และหน่วยงานราชการต่างๆ
  2. มีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้าและการขนส่ง ซึ่งบรรจุโดยผู้ส่งต้นทาง 
  3. สินค้าที่จัดส่งเป็นสินค้าดังต่อไปนี้  เอกสารที่มีมูลค่า สิ่งของแตกหักเสียหายง่าย เครื่องแก้ว กระจก เซรามิค พลาสติก หินอ่อน กระเบื้อง สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ เช่น เกิดรอยบุบ รอยขีดข่วน เครื่องเพชร เครื่องประดับ (ทอง เงิน พลอย) สิ่งของผิดกฎหมาย วัตถุอันตราย งานศิลปะ สินค้าวัตถุโบราณ สิ่งมีชีวิต ของสด ประเภทอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด สินค้าที่เสื่อมสภาพได้โดยตัวสินค้าเอง เช่น การระเหย ละลาย ขึ้นสนิม สีซีด สีตก ขึ้นรา
  4. มีสาเหตุจากความล่าช้าในการจัดส่ง
  5. เสียหายเฉพาะบรรจุภัณฑ์ด้านนอกไม่ได้ถึงตัวสินค้า

เงื่อนไขในการรับสินค้า:
21. การติดต่อรับสินค้าที่ ”สำนักงาน” (สาขา) หรือ “คลังสินค้า” ผู้รับต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่ ซึ่งทางราชการออกให้ ทั้งนี้กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับสินค้าทาง ต้องเพิ่มเอกสาร ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ , บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ , กรณีนิติบุคคล หนังสือมอบอำนาจจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

22. ก่อนลงชื่อรับสินค้า ควรตรวจสอบสภาพภายนอกของกล่อง/สินค้าว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีหรือไม่ทุกประการ ควรปฏิเสธการรับของหากกล่องบรรจุฉีกขาดหรืออยู่ในสภาพไม่เรียบร้อยหรือมีร่องรอยการเปิดออกก่อน อย่างไรก็ตาม หากท่าประสงค์จะรับของไว้ ควรเปิดกล่องออกตรวจรับต่อหน้าผู้ขนส่งหากมีของสูญหายหรือเสียหาย ให้ระบุไว้ในการเซ็นรับของด้วย

23. ลูกค้าตกลงใช้บริการ และทำรายการสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ ให้ถือว่าลูกค้ายินยอมและยอมรับในข้อตกลงของทางบริษัทฯข้างต้นทุกประการ

Call Center

0641028443
(บริการจันทร์ ถึง ศุกร์ A259:A268 8.00 ถึง 17.00 น.)
เลขที่ 49/38 หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130,
ติดต่อสอบถาม
@2024 All right reserved. Copyright Yourbaobao